金刚经注音版拼音及翻译

2023.02.20-21:36:51 - 分类:文章

金刚经注音版拼音及翻译

 fǎ huì yīn yóu fēn dì yī

 法会因由分第一

 rú shì wǒ wén·yī shí fó zài shě wèi guó·qí shù gěi gū dú yuán·

 如是我闻·一时佛在舍卫国·祇树给孤独园·

 yǔ dà bǐ qiū zhòng qiān èr bǎi wǔ shí rén jù·

 与大比丘众千二百五十人俱·

 ěr shí shì zūn·shí shí·zhuo yī chí bō·rù shě wèi dài chéng·

 尔时世尊·食时·著衣持钵·入舍卫大城·

 qǐ shí·yú qí chéng zhōng·cì dì qǐ yǐ·hái zhì běn chǔ·

 乞食·于其城中·次第乞已·还至本处·

 fàn shí qì·shōu yī bō·xǐ zú yǐ·fū zuò ér zuò·

 饭食讫·收衣钵·洗足已·敷座而坐·

那是在很早的时候,佛在古印度舍卫国的祗树给孤独园,创办了一所学校,一共有一千二百五十个学生。每天到了吃午饭的时候,佛就要穿好袈裟,拿着钵盂去化缘,然后把化缘得到的食品拿回来食用,吃完之后还要打水洗脚(因为印度人是光着脚走路的),然后整理好自己的座位,开始打坐练功。

 shàn xiàn qǐ qǐng fēn dì èr

 善现启请分第二

 shí zháng lǎo xū pú tí·zài dà zhòng zhōng·jícóng zuò qǐ·

 时长老须菩提·在大众中·即从座起·

 piān tǎn yòu jiān·yòu xī zhuo dì·hé zhǎng gōng jìng·

 偏袒右肩·右膝著地·合掌恭敬·

 ér bái fó yán·xī yǒu shì zūn·rú lái shàn hù niàn zhū pú sà·

 而白佛言·稀有世尊·如来善护念诸菩萨·

 shàn fù zhǔ zhū pú sà·shì zūn·shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·

 善付嘱诸菩萨·世尊·善男子·善女人·

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yún hé yīng zhù·

 发阿耨多罗三藐三菩提心·云何应住·

 yún hé xiáng fú qí xīn·fó yán·shàn zāi!shàn zāi·xū pú tí·

 云何降伏其心·佛言·善哉善哉·须菩提·

 rú rǔ suǒ shuō·rú lái shàn hù niàn zhū púsà·shàn fù zhǔ zhū pú sà·

 如汝所说·如来善护念诸菩萨·善付嘱诸菩萨·

 rǔ jīn dì tīng·dāng wéi rǔ shuō·shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·

 汝今谛听·当为汝说·善男子·善女人·

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yīng rú shì zhù·

 发阿耨多罗三藐三菩提心·应如是住·

 rú shì xiáng fú qí xīn·wéi rán·shì zūn·yuàn yao yù wén·

 如是降伏其心·唯然·世尊·愿乐欲闻·

这时候有一位名叫须菩提长者从座位上站了起来,只见他鹤发童颜,长须飘飘。他向佛行了一个礼,双掌合十恭敬地说:“先生,您经常教导我们要看护好看自己的念头,随时反思自己的言行,莫以恶小而为之,莫以善小而不为。那么,对于那些普普通通一心向道的人而言,应该如何想、如何做、如何平息自己内心的烦恼呢?”

佛说:“这个问题提得好!下面我就来解答你的问题。”

 dà chéng zhèng zōng fēn dì sān

 大乘正宗分第三

 fó gào xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·yīng rú shì xiáng fú qí xīn·

 佛告须菩提·诸菩萨摩诃萨·应如是降伏其心·

 suǒ yǒu yī qiē zhòng shēng zhī lèi·ruò luǎn shēng·ruò tāi shēng·

 所有一切众生之类·若卵生·若胎生·

 ruò shī shēng·ruò huà shēng·ruò yǒu sè·ruò wú sè·ruò yǒu xiǎng·

 若湿生·若化生·若有色·若无色·若有想·

 ruò wú xiǎng·ruò fēi yǒu xiǎng fēi wú xiǎng·

 若无想·若非有想非无想·

 wǒ jiē lìng rù wú yú niè pán ér miè dù zhī·

 我皆令入无余涅槃而灭度之·

 rú shì miè dù wú liàng wú shù wú biān zhòng shēng·

 如是灭度无量无数无边众生·

 shí wú zhòng shēng dé miè dù zhě·

 实无众生得灭度者·

 hé yǐ gù·xū pú tí·ruò pú sà yǒu wǒ xiāng·

 何以故·须菩提·若菩萨有我相·

 rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·jí fēi pú sà·

 人相·众生相·寿者相·即非菩萨·

佛接着说:“各位同学,怎样才能使自己心平如水,没有烦恼呢?凡是有生命的东西,比如卵生的、胎生的、湿气所生的、化生的,还有那些有思维的、没有思维的、甚至无所谓有没有思维但是有感觉的生物。我都要让他们进入心物同一的境界,解脱生死。

我教化了无数众生,可是我并不觉得自己就多么伟大。为什么这么说呢?一个自称为得道的人,如果心目中总是有自我、有他人、有众生、有高低长幼的概念,那说明他没有在头脑中消除这些概念的对立,也就是没有真正地得道。”

 miào xíng wú zhù fēn dì sì

 妙行无住分第四

 fù cì xū pú tí·pú sà yú fǎ·yīng wú suǒ zhù·xíng yú bù shī·

 复次须菩提·菩萨于法·应无所住·行于佈施·

 suǒ wèi bù zhù sè bù shī·bù zhù shēng xiāng wèi chù fǎ bù shī·

 所谓不住色佈施·不住声香味触法佈施·

 xū pú tí·pú sà yīng rú shì bù shībù zhù yú xiāng·

 须菩提·菩萨应如是佈施·不住于相·

 hé yǐ gù·ruò pú sà bù zhù xiāng bù shī·qí fú dé bù kě sī liang·

 何以故·若菩萨不住相佈施·其福德不可思量·

 xū pú tí·yú yì yún hé·dōng fāng xū kōng kě sī liang fǒu·

 须菩提·于意云何·东方虚空可思量不·

 fǒu yě·shì zūn·xū pú tí·

 不也·世尊·须菩提·

 nán xī běi fāng·sì wéi shàng xià xū kōng·kě sī liang fǒu·

 南西北方·四维上下虚空·可思量不·

 fǒu yě·shì zūn·xū pú tí·

 不也·世尊·须菩提·

 pú sà wú zhù xiāng bù shī·fú dé yì fù rú shì,bù kě sī liang·

 菩萨无住相佈施·福德亦复如是不可思量·

 xū pú tí·pú sà dàn yīng rú suǒ jiào zhù·

 须菩提·菩萨但应如所教住·

佛接着说:“再者,须菩提:对于一个学佛有所成就的人来说,不要总是认为自己是正确的,也不要拿自己的观念强加于人,认为自己总是高人一等。更不要戴有色眼睛,凭着自己的好恶去传道,应该以一颗平常心、平等心去对待世人。如果能做到这一点,就是给自己积累美德的基础,同时也是在给自己播种着福田。”

 rú lǐ shí jiàn fēn dì wǔ

 如理实见分第五

 xū pú tí·yú yì yún hé·kě yǐ shēn xiāng jiàn rú lái fǒu·

 须菩提·于意云何·可以身相见如来不·

 fǒu yě·shì zūn·bù kě yǐ shēn xiāng dé jiàn rú lái·hé yǐ gù·

 不也·世尊·不可以身相得见如来·何以故·

 rú lái suǒ shuō shēn xiāng·jí fēi shēn xiāng·

 如来所说身相·即非身相·

 fó gào xū pú tí·fán suǒ yǒu xiāng·jiē shì xū wàng·

 佛告须菩提·凡所有相·皆是虚妄·

 ruò jiàn zhū xiāng fēi xiāng·jí jiàn rú lái·

 若见诸相非相·则见如来·

佛继续说:“须菩提,你觉得我说得对吗?我提一个问题你来回答:‘你现在看到你面前的是如来佛吗?’”

须菩提回答说:“不是,先生。你并不是你,我看到的只是您的表象。为什么这么说呢?先生所说的‘我’,并不是我所看到的‘我’,我看到的只是您的表象,相当于您的照片。”

佛点了点头,表示认可,他接着说:“所有的现象,都只是一种假象,要透过现象看到本质,这才算是达到了问题的实质。”

 zhèng xìn xī yǒu fēn dì liù

 正信稀有分第六

 xū pú tí bái fó yán·shì zūn·pō yǒu zhòng shēng·

 须菩提白佛言·世尊·颇有众生·

 dé wén rú shì yán shuō zhāng jù·shēng shí xìn fǒu·

 得闻如是言说章句·生实信不·

 fó gào xū pú t·mò zuò shì shuō·

 佛告须菩提·莫作是说·

 rú lái miè hòu·hòu wǔ bǎi suì·yǒu chí jiè xiū fú zhě·

 如来灭后·后五百岁·有持戒修福者·

 yú cǐ zhāng jù·néng shēng xìn xīn·yǐ cǐ wéi shí·

 于此章句·能生信心·以此为实·

 dāng zhī shì rén·bù yú yī fó èr fó sān sì wǔ fó ér zhǒng shàn gēn·

 当知是人·不于一佛二佛三四五佛而种善根·

 yǐ yú wú liàng qiān wàn fó suǒ·zhǒng zhū shàn gēn·

 已于无量千万佛所·种诸善根·

 wén shìzhāng jù·nǎi zhì yī niàn shēng jìng xìn zhě·

 闻是章句·乃至一念生净信者·

 xū pú tí·rú lái xī zhī xī jiàn·

 须菩提·如来悉知悉见·

 shì zhū zhòng shēng·dé rú shì wú liàng fú dé·

 是诸众生·得如是无量福德·

 hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·

 何以故·是诸众生·

 wú fù wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·

 无复我相·人相·众生相·寿者相·

 wú fǎ xiāng·yì wú fēi fǎ xiāng·

 无法相·亦无非法相·

 hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·ruò xīn qǔ xiāng·

 何以故·是诸众生·若心取相·

 jí wéi zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

 则为著我人众生寿者

 ruò qǔ fǎ xiāng·jí zheuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

 若取法相·即著我人众生寿者·

 hé yǐ gù·ruò qǔ fēi fǎ xiāng·

 何以故·若取非法相·

 jí zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

 即著我人众生寿者·

 shì gù bù yīng qǔ fǎ·bù yīng qǔ fēi fǎ·

 是故不应取法·不应取非法·

 yǐ shì yì gù·rú lái cháng shuō·

 以是义故·如来常说·

 rǔ děng bǐ qiū·zhī wǒ shuō fa·rú fá yù zhě·

 汝等比丘·知我说法·如筏喻者·

 fǎ shàng yīng shě·hé kuàng fēi fǎ·

 法尚应舍·何况非法·

须菩提接着问:“先生,会不会有很多的人,在听了您的讲演之后,对您所讲的道理深信不疑呢?”

佛告诉须菩提:“不要这么说。在我死之后的五百年,如果有严格按照佛法的规章制度修行的人,他会理解我今天所说的道理,并且由此产生信念和信心。如果真是这样,说明他与佛有缘,这个人肯定有着极高的悟性。这样的人,肯定是一个有道德、有福气的人。

为什么这么说呢?象这样的人,通过修行,心里不再有‘自我、他人、众生和高低长幼’的概念。他不会固守一个死道理,不认为自已就是真理的代表,也不认为世界是虚无的、没有真理和道理可言的,这就是得道的一种体现。为什么这么说呢?从自己认为正确的观点出发去认识事物,或者从某种权威的理论出发去认识事物,都是一种唯心主义的做法。所以,既不能迷信一种理论,也不能认为世界毫无规律性可言。所以我经常说,你们这些同学啊,要知道我在给你们讲某一个道理的时候,就象船夫要用船把你们渡到对岸去,你们不要过了河还把渡你们过河的船背在身上。我所讲的道理都是相对的和暂时的,何况我在讲这些道理时所举的那些例子呢!”

 wú dé wú shuō fēn dì qī

 无得无说分第七

 xū pú tí·yú yì yún hé·

 须菩提·于意云何·

 rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yē·

 如来得阿耨多罗三藐三菩提耶·

 rú lái yǒu suǒ shuō fa yē·

 如来有所说法耶·

 xū pú tí yán·rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·

 须菩提言·如我解佛所说义·

 wú yǒu dìng fǎ·míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 无有定法·名阿耨多罗三藐三菩提·

 yì wú yǒu dìng fǎ·rú lái kě shuō·

 亦无有定法·如来可说·

 hé yǐ gù·rú lái suǒ shuō fa·

 何以故·如来所说法·

 jiē bù kě qǔ·bù kě shuō·fēi fǎ·fēi fēi fǎ·

 皆不可取·不可说·非法·非非法·

 suǒ yǐ zhě hé·yī qiē xián shèng·jiē yǐ wú wéi fǎ ér yǒu chā bié·

 所以者何·一切贤圣·皆以无为法而有差别·

佛接着说:“须菩提,你现在认识清楚了吗?你认为我得到真理了吗?我向你们说什么了吗?”

须菩提回答说:“按照我所理解的您的意思,世界上没有一成不变的真理,我们通常所说的‘真理’,只是一个名称而已。也没有什么真理是您可以说出来的。为什么这么说呢?您所说的真理,不是随便可以模仿和宣讲的,这就好象‘人不能两次踏入同一条河流’,世间万物都是发展变化的,此一时彼一时,真理也是如此。当你说它是真理的时候,它可能已经不是真理了。所以,世间圣贤之人之所以为贤圣,就是因为他们不拘泥于教条,才相互有所差别,否则那不就千篇一律了吗?”

 yī fǎ chū shēng fēn dì bā

 依法出生分第八

 xū pú tí·yú yì yún hé·

 须菩提·于意云何·

 ruò rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·yǐ yòng bù shī·

 若人满三千大千世界七宝·以用佈施·

 shì rén suǒ dé fú dé·nìng wéi duō bù·

 是人所得福德·宁为多不·

 xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·

 须菩提言·甚多·世尊·

 hé yǐ gù·shì fú dé·jí fēi fú dé xìng·

 何以故·是福德·即非福德性·

 shì gù rú lái shuō fú dé duō·

 是故如来说福德多·

 ruò fù yǒu rén·yú cǐ jīng zhōng·shòu chí nǎi zhì sì jù jì děng·

 若复有人·于此经中·受持乃至四句偈等·

 wéi tā rén shuō·qí fú shèng bǐ·

 为他人说·其福胜彼·

 hé yǐ gù·xū pú tí·yī qiē zhū fó·

 何以故·须菩提·一切诸佛·

 jí zhū fó ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǎ·jiē cóng cǐ jīng chū·

 及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法·皆从此经出·

 xū pú tí·suǒ wèi fó fǎ zhě·jí fēi fó fǎ·

 须菩提·所谓佛法者·即非佛法·

佛又问须菩提:“如果有一个人,把全世界所有的珍宝都拿来施于他人,这个人所得到的福与德多不多呢?”

须菩提回答说:“很多啊!先生!当然,这种福德,并不是真正意义上的福与德,只不过是先生您打了一个比喻!”

佛接着说:“如果又有一个人,接受了我在这部经中所说的道理,包括那四句偈语,并且给他人讲解,那么他所得到的福要比前面那个人要多得多。为什么我这么说呢?须菩提,你仔细听:所有得道的人以及他们所领悟到的道,都是由此经义所产生的。须菩提啊,我们所说的‘佛法’,你要再一次注意,不要把它真的当成‘佛法’,它只是一个名称而已。”

 yī xiāng wú xiāng fēn dì jiǔ

 一相无相分第九

 xū pú tí·yú yì yún hé·

 须菩提·于意云何·

 xū tuó huán néng zuò shì niàn·wǒ dé xū tuó huán guǒ fǒu·

 须陀洹能作是念·我得须陀洹果不·

 xū pú tí yán·fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

 须菩提言·不也·世尊·何以故·

 xū tuó huán míng wéi rù liú·ér wú suǒ rù·

 须陀洹名为入流·而无所入·

 bù rù sè shēng xiāng wèi chù fǎ·shì míng xū tuó huán·

 不入色声香味触法·是名须陀洹·

 xū pú tí·yú yì yún hé·sī tuó hán néng zuò shì niàn·

 须菩提·于意云何·斯陀含能作是念·

 wǒ dé sī tuó hán guǒ fǒu·xū pú tí yán·

 我得斯陀含果不·须菩提言·

 fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

 不也·世尊·何以故·

 sī tuó hán míng yī wǎng lái·ér shí wú wǎng lái·shì míng sī tuó hán·

 斯陀含名一往来·而实无往来·是名斯陀含·

 xū pú tí·yú yì yún hé·e nà hán néng zuò shì niàn·

 须菩提·于意云何·阿那含能作是念·

 wǒ dé e nà hán guǒ fǒu·xū pú tí yán·

 我得阿那含果不·须菩提言·

 fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

 不也·世尊·何以故·

 e nà hán míng wéi bù lái·ér shí wú bù lái·

 阿那含名为不来·而实无不来·

 shì gù míng e nà hán·xū pú tí·yú yì yún hé·

 是故名阿那含·须菩提·于意云何·

 e luó hàn néng zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào fǒu·

 阿罗汉能作是念·我得阿罗汉道不·

 xū pú tí yán·fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

 须菩提言·不也·世尊·何以故·

 shí wú yǒu fǎ·míng ā luó hàn·

 实无有法·名阿罗汉·

 shìzūn·ruò e luó hàn zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào·

 世尊·若阿罗汉作是念·我得阿罗汉道·

 jí wéi zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·shì zūn·

 即为著我人众生寿者·世尊·

 fó shuō wǒ dé wú zhèng sān mèi·rén zhōng zuì wéi dì yī·

 佛说我得无挣三昧·人中最为第一·

 shì dì yī lí yù e luó hàn·

 是第一离欲阿罗汉·

 shì zūn·wǒ bù zuò shì niàn·wǒ shì lí yù e luó hàn·

 世尊·我不作是念·我是离欲阿罗汉·

 shì zūn·wǒ ruò zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào·

 世尊·我若作是念·我得阿罗汉道·

 shì zūn zé bù shuō xū pú t·shì yào a lán nà xíng zhě·

 世尊则不说须菩提·是乐阿兰那行者·

 yǐ xū pú tí shí wú suǒ xíng·ér míng xū pú tí·

 以须菩提实无所行·而名须菩提·

 shì yào ā lán nà xíng·

 是乐阿兰那行·

佛又问须菩提:“一个得了须陀洹果位的人,能不能自认为他得了须陀洹果位呢?”

须菩提回答说:“不能,先生。原因是:能达到须陀洹果位的人,他的修养达到了一定的境界,他的内心没有偏见,没有私欲,他已经初步领悟到了缘起性空的道理,此心归于平淡,具备了一颗平常心,不再被那些所谓的色、声、香、味所诱惑,只不过还做得不是很彻底,还需要继续修练,这才叫须陀洹。”

佛又问:“须菩提,同样的,一个得了斯陀含果位的人,能不能自认为得到了斯陀含果位呢?”

须菩提回答说:“不能,先生。原因是:能达到斯陀含果位的人,比须陀洹果位的人修养更高一些,他们已经基本上完成了抛弃私欲和偏见的修练目的,实际上已经没有必要继续在这些事情上下功夫了。这就是斯陀含的境界。”

佛继续问:“须菩提:一个得了阿那含果位的人,能不能自认为得到了阿那含果呢?”

须菩提回答说:“不能,先生。原因是:能达到阿那含果位的人,比斯陀含果位的人修养又要更高一些,他们已经完成了‘从必然王国向自由王国的转化’,思想与行为达到了自由自在、无阻无碍的境界。看起来无须再做任何修行,其实他正好到了能够自由地发挥他的主观能动性的阶段。这就是阿那含的境界。”

佛又问:“须菩提,一个得了阿罗汉果位的人,能不能自认为得到了阿罗汉果位呢?”

须菩提回答说:“不能,先生。原因是:要达到阿罗汉这种境界,确实没有一个一成不变的修行方法。如果阿罗汉有这种已经得道的想法,只能说明他没有真正得道。先生,您曾经说我达到了没有贪欲的境界,是一个出色的人。先生,我自己不这么想,我如果这么认识自己,说明我仍然是一个有私欲有贪念的人。正因为我的行为顺其自然,我才是我,我才是一个认认真真修行的人。”

 zhuāng yán jìng tǔ fēn dì shí

 庄严净土分第十

 fó gào xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái xī zài rán dēng fó suǒ·

 佛告须菩提·于意云何·如来昔在然灯佛所·

 yú fǎ yǒu suǒ dé fǒu·fǒu yě·shì zūn·

 于法有所得不·不也·世尊·

 rú lái zài rán dēng fó suǒ·yú fǎ shí wú suǒ dé·

 如来在然灯佛所·于法实无所得·

 xū pú tí·yú yì yún hé·pú sà zhuāng yán fó tǔ fǒu·

 须菩提·于意云何·菩萨庄严佛土不·

 fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

 不也·世尊·何以故·

 zhuāng yán fó tǔ zhě·jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán·

 庄严佛土者·即非庄严·是名庄严·

 shì gù,xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·

 是故须菩提·诸菩萨摩诃萨·

 yīng rú shì shēng qīng jìng xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn·

 应如是生清净心·不应住色生心·

 bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn·

 不应住声香味触法生心·

 yīng wú suǒ zhù ér shēng qí xīn·xū pú tí·

 应无所住而生其心·须菩提·

 pì rú yǒu rén·shēn rú xū mí shān wáng·yú yì yún hé·

 譬如有人·身如须弥山王·于意云何·

 shì shēn wéi dà fǒu·xū pú tí yán·shèn dà·shì zūn·

 是身为大不·须菩提言·甚大·世尊·

 hé yǐ gù·fó shuō fēi shēn·shì míng dà shēn·

 何以故·佛说非身·是名大身·

佛问须菩提:“你认为我当初在我的老师然灯佛那里,有没有学到所谓的佛法呢?”

须菩提回答说:“没有。”

佛又问:“菩萨居住的地方是不是都很庄严呢?”

须菩提回答说:“不,先生。庄严只是一种想象,其实并非这样。”

佛说:“这就对了。不要贪恋心外之物,物来则应,过去不留,自然而然。”

佛接着说:“譬如有人,身大如山,大不大呢?”

须菩提回答说:“大呀!先生。当然这只是您打的一个比喻而已。”

wú wéi fú shèng fēn dì shí yī

 无为福胜分第十一

 xū pú tí·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā shù·rú shì shā děng héng hé·

 须菩提·如恒河中所有沙数·如是沙等恒河·

 yú yì yún hé·shì zhū héng hé shā·nìng wéi duō fǒu·

 于意云何·是诸恒河沙·宁为多不·

 xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·dàn zhū héng hé·shàng duō wú shù·

 须菩提言·甚多·世尊·但诸恒河·尚多无数·

 hé kuàng qíshā·xū pú tí·wǒ jīn shí yán gào rǔ·

 何况其沙·须菩提·我今实言告汝·

 ruò yǒu shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·

 若有善男子·善女人·

 yǐ qī bǎo mǎn ěr suǒ héng hé shā shù sān qiān dà qiān shì jiè·

 以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界·

 yǐ yòng bù shī·dé fú duō fǒu·

 以用布施·得福多不·

 xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·

 须菩提言·甚多·世尊·

 fó gào xū pú tí·ruò shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·yú cǐ jīng zhōng·

 佛告须菩提·若善男子·善女人·于此经中·

 nǎi zhì shòu chísì jù jì děng·wéi tā rén shuō·

 乃至受持四句偈等·为他人说·

 ér cǐ fú dé·shèng qián fú dé·

 而此福德·胜前福德·

佛说:“须菩提!如用恒河中所有的沙数来作比喻,以一粒沙比喻一条恒河,那么所有恒河内的所有沙,难道你认为不多吗?”须菩提回答说:“非常多。世尊!以一沙各代表一恒河,河尚且就有无数多,何况是所有河中的所有沙呢!”佛又说:“须菩提,我实在告诉你,若有善男子或善女人,以一粒沙当作一个世界,用充满如恒河沙数那么多的三千大千世界的七宝来布施,那他所得的福德多不多?”须菩提回答说:“当然很多。世尊!”佛又告诉须菩提说:“若有善男子或善女子,为他人说及此经,甚至只是受持四句偈、四句等,而这个法施所得的福德又胜过前面用七宝布施所得的福德来得多了。”

 zūn zhòng zhèng jiào fēn dì shí èr

 尊重正教分第十二

 fù cì xū pú tí·suí shuō shì jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·

 复次须菩提·随说是经·乃至四句偈等·

 dāng zhī cǐ chǔ·yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·

 当知此处·一切世间天人阿修罗·

 jiē yīng gōng yǎng·rú fó tǎ miào·

 皆应供养·如佛塔庙·

 hé kuàng yǒu rén·jìn néng shòu chí dú sòng·

 何况有人·尽能受持读诵·

 xū pú tí·dāng zhī shì rén·chéng jiù zuì shàng dì yī xī yǒu zhī fǎ·

 须菩提·当知是人·成就最上第一稀有之法·

 ruò shì jīng diǎn suǒ zài zhī chù·jí wéi yǒu fó·

 若是经典所在之处·即为有佛·

 ruò zūn zhòng dì zǐ·

 若尊重弟子·

接着,佛又说:“须菩提,如人们随时随地解说这部《金刚经》,甚而至于仅只念诵四句偈语等,应当知道这个地方,所有一切的人和阿修罗,都应当像供养佛塔庙宇一样供养这个地方。何况有人能诵读并领受修持这部经!须菩提,应当知道,此人成就了最高的、第一的、最罕见的佛法。如果有这部经典所在的地方,就是有佛的地方,就是有佛最尊贵的弟子的地方。”

 rú fǎ shòu chí fēn dì shí sān

 如法受持分第十三

 ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·

 尔时须菩提白佛言·世尊·

 dāng hé míng cǐ jīng·wǒ děng yún hé fèng chí·

 当何名此经·我等云何奉持·

 fó gào xū pú tí·shì jīng míng wéi jīn gāng bō rě bō luó mì·

 佛告须菩提·是经名为金刚般若波罗蜜·

 yǐ shì míng zi·rǔ dāng fèng chí·suǒ yǐ zhě hé·

 以是名字·汝当奉持·所以者何·

 xū pú tí·fó shuō bō rě bō luó mì·jí fēi bō rě bō luó mì·

 须菩提·佛说般若波罗蜜·即非般若波罗蜜·

 shì míng bō rě bō luó mì·xū pú tí·

 是名般若波罗蜜·须菩提·

 yú yì yún hé·rú lái yǒu suǒ shuō fa bù·

 于意云何·如来有所说法不·

 xū pú tí bái fó yán·shì zūn·rú lái wú suǒ shuō·

 须菩提白佛言·世尊·如来无所说·

 xū pú tí·yú yì yún hé·

 须菩提·于意云何·

 sān qiān dà qiān shì jiè·suǒ yǒu wēi chén·shì wéi duō bù·

 三千大千世界·所有微尘·是为多不·

 xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·

 须菩提言·甚多·世尊·

 xū pútí·zhū wēi chén·rú lái shuō fēi wēi chén·shì míng wēi chén·

 须菩提·诸微尘·如来说非微尘·是名微尘·

 rú lái shuō shì jiè·fēi shì jiè·shì míng shì jiè·

 如来说世界·非世界·是名世界·

 xū pú tí·yú yì yún hé·

 须菩提·于意云何·

 kě yǐ sān shí èr xiāng jiàn rú lái bù·

 可以三十二相见如来不·

 fǒu yě·shì zūn·bù kě yǐ sān shí èr xiāng dé jiàn rú lái·

 不也·世尊·不可以三十二相得见如来·

 hé yǐ gù·rú lái shuō sān shí èr xiāng·jí shì fēi xiāng·

 何以故·如来说三十二相·即是非相·

 shì míng sān shí èr xiāng·xū pú tí·

 是名三十二相·须菩提·

 ruòyǒu shàn nánzǐ shàn nǚ rén·yǐ héng hé shā děng shēn mìng bù shī·

 若有善男子善女人·以恒河沙等身命佈施·

 ruò fù yǒu rén·yú cǐ jīng zhōng·nǎi zhì shòu chí sì jù jì děng·

 若复有人·于此经中·乃至受持四句偈等·

 wéi tā rén shuō qí fú shèn duō·

 为他人说其福甚多·

此时,须菩提问佛道:“世尊,应当叫这部经一个什么名字呢?我们这些人该如何供奉、修持此经呢?”佛告诉须菩提:“这部经名叫《金刚般若波罗蜜》。就凭这个名字,你们都应供奉、修持。”“这样做的原因是什么?”“须菩提,佛说的般若波罗蜜,要按真谛来讲,就不是般若波罗蜜,只是个假名而已。须菩提,我再问你,我讲过法没有?”须菩提对佛说:“世尊,如来没有说。”“须菩提,你想想,三千大千世界所有的微尘,是多还是不多?”须菩提道:“很多,世尊。”“须菩提,各种微尘,我说不是微尘,只是假借个名称;我说世界就是非世界,只是取个名叫世界。须菩提,你再想想,你能凭借佛的三十二相来认识佛的本性吗?”“不能,世尊。我不能凭佛的三十二相来认识佛的本性。”“为什么呢?”“因为您说三十二相就是非法身相,是叫做三十二相。”“须菩提,倘若有善男善女用如恒河沙粒那样多的身体、生命来布施,又另有一人坚持修这部《金刚经》,甚至只念四句偈语之类,给别人讲解经文,那么他的福报功德就比前面的善男善女的功德还要多。”

 lí xiāng jì miè fēn dì shí sì

 离相寂灭分第十四

 ěr shí xū pú tí·wén shuō shì jīng·shēn jiě yì qù·

 尔时须菩提·闻说是经·深解义趣·

 tì lèi bēi qì·ér bái fó yán·xī yǒu shì zūn·

 涕泪悲泣·而白佛言·稀有世尊·

 fó shuō rú shì shèn shēn jīng diǎn·

 佛说如是甚深经典·

 wǒ cóng xī lái·suǒ dé huì yǎn·wèi céng dé wén rú shì zhī jīng·

 我从昔来·所得慧眼·未曾得闻如是之经·

 shì zūn·ruò fù yǒu rén·dé wén shì jīng·xìn xīn qīng jìng·

 世尊·若复有人·得闻是经·信心清净·

 jí shēng shí xiāng·dāng zhī shì rén·chéng jiù dì yī xī yǒu gōng dé·

 则生实相·当知是人·成就第一稀有功德·

 shì zūn·shì shí xiāng zhě·zé shì fēi xiāng·

 世尊·是实相者·即是非相·

 shì gù rú lái shuō míng shí xiāng·shì zūn·

 是故如来说名实相·世尊·

 wǒ jīn dé wén rú shì jīng diǎn·xìn jiě shòu chí·bù zú wéi nán·

 我今得闻如是经典·信解受持·不足为难·

 ruò dāng lái shì·hòu wǔ bǎi suì·qí yǒu zhòng shēng·

 若当来世·后五百岁·其有众生·

 dé wén shì jīng·xìn jiě shòu chí·shì rén zé wéi dì yī xī yǒu·

 得闻是经·信解受持·是人即为第一稀有·

 hé yǐ gù·cǐ rén wú wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·

 何以故·此人无我相·人相·众生相·

 shòu zhě xiāng·suǒ yǐ zhě hé·wǒ xiāng jí shì fēi xiāng·

 寿者相·所以者何·我相即是非相·

 rén xiāng zhòng shēng xiāng shòu zhě xiāng·jí shì fēi xiāng·

 人相众生相寿者相·即是非相·

 hé yǐ gù·lí yī qiē zhū xiāng·zé míng zhū fó·

 何以故·离一切诸相·即名诸佛·

 fó gào xū pú tí·rú shì rú shì·

 佛告须菩提·如是如是·

 ruò fù yǒu rén·dé wén shì jīng·bù jīng bù bù bù wèi·

 若复有人·得闻是经·不惊不怖不畏·

 dāng zhī shì rén·shèn wéi xī yǒu·hé yǐ gù·xū pú tí·

 当知是人·甚为稀有·何以故·须菩提·

 rú lái shuō dì yī bō luó mì·jí fēi dì yī bō luó mì·

 如来说第一波罗蜜·即非第一波罗蜜·

 shì míng dì yī bō luó mì·xū pú tí·rěn rǔ bō luó mì·

 是名第一波罗蜜·须菩提·忍辱波罗蜜·

 rú lái shuō fēi rěn rǔ bō luó mì·shì míng rěn rǔ bō luó mì·hé yǐ gù·

 如来说非忍辱波罗蜜·是名忍辱波罗蜜·何以故·

 xū pú tí·rú wǒ xī wéi gē lì wáng gē jié shēn tǐ·

 须菩提·如我昔为歌利王割截身体·

 wǒ yú ěr shí·wú wǒ xiāng·wú rén xiāng·wú zhòng shēng xiāng·

 我于尔时·无我相·无人相·无众生相·

 wú shòu zhě xiāng·hé yǐ gù·wǒ yú wǎng xī jié jié zhī jiě shí·

 无寿者相·何以故·我于往昔节节支解时·

 yǒu wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng

 若有我相·人相·众生相·寿者相·

 yīng shēng chēn hèn·xū pú tí·

 应生瞋恨·须菩提·

 yòu niàn guò qù yú wǔ bǎi shì·zuò rěn rǔ xiān rén·yú ěr suǒ shì·

 又念过去于五百世·作忍辱仙人·于尔所世·

 wú wǒ xiāng·wú rén xiāng·wú zhòng shēng xiāng·wú shòu zhě xiāng·

 无我相·无人相·无众生相·无寿者相·

 shì gù xū pú tí·pú sà yīng lí yī qiē xiāng·

 是故须菩提·菩萨应离一切相·

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn·

 发阿耨多罗三藐三菩提心·不应住色生心·

 bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn·

 不应住声香味触法生心·

 yīng shēng wú suǒ zhù xīn·ruò xīn yǒu zhù·jí wéi fēi zhù

 应生无所住心·若心有住·即为非住·

 shì gù fó shuō pú sà xīn·bù yīng zhù sè bù shī·

 是故佛说菩萨心·不应住色佈施·

 xū pú tí·pú sà wéi lì yì yī qiē zhòng shēng gù·yīng rú shì bù shī·

 须菩提·菩萨为利益一切众生故·应如是佈施·

 rú lái shuō yī qiē zhū xiāng·jí shì fēi xiāng·

 如来说一切诸相·即是非相·

 yòu shuō yī qiē zhòng shēng·jí fēi zhòng shēng。xū pú tí·

 又说一切众生·即非众生·须菩提·

 rú lái shì zhēn yǔ zhě·shí yǔ zhě·rú yǔ zhě·bù kuáng yǔ zhě·

 如来是真语者·实语者·如语者·不狂语者·

 bù yì yǔ zhě·xū pú tí·rú lái suǒ dé cǐ fǎ·cǐ fǎ wú shí wú xū·

 不异语者·须菩提·如来所得法·此法无实无虚·

 xū pú tí·ruò pú sà xīn zhù yú fǎ ér xíng bù shī·

 须菩提·若菩萨心住于法而行佈施·

 rú rén rù ān·zé wú suǒ jiàn·

 如人入暗·即无所见·

 ruò pú sà xīn bù zhù fǎ ér xíng bù shī·

 若菩萨心不住法而行佈施·

 rú rén yǒu mù·rì guāng míng zhào·jiàn zhǒng zhǒng sè·

 如人有目·日光明照·见种种色·

 xū pú tí·dāng lái zhī shì·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

 须菩提·当来之世·若有善男子善女人·

 néng yú cǐ jīng shòu chí dú sòng·zé wéi rú lái yǐ fó zhì huì·

 能于此经受持读诵·即为如来以佛智慧·

 xī zhī shì rén·xī jiàn shì rén·

 悉知是人·悉见是人·

 jiē dé chéng jiù wú liàng wú biān gōng dé·

 皆得成就无量无边功德·

这时,须菩提听佛解说《金刚经》,深深解悟了佛法的义理和境界,泪流满面十分悲伤地对佛说:“真是难得的经文啊!世尊,您解说像这样深刻的经文,我自从修得慧眼以来,从来没有听说过如此经文。世尊,如再有人能听到这经文,信仰此经并带着洁净的心念,就能认识本相,(因此)当知道这个人,成就了第一的、罕见的功德。世尊,这本相,就是非相,因此佛说它只是取名为本相。世尊,我现在有机会听这部经典的讲义,由信仰佛法,到解悟义理,再修行,最后印证得果也就不困难了。如有来世,五百年后,有众生听说此经,也会信仰、解悟、修持、得果,这人也就成为第一、罕见的。”“什么道理呢?”“因为此人已没有了自我的相状,没有了他人的相状,没有了众生的相状,没有了长寿者的相状。”“这又是为什么呢?”“因为我相就是非相、他人相、众生相、长寿者相,就是非相。”“那又怎么说呢?”“脱离了所有的相,就叫做佛。”佛告诉须菩提:“是这样,是这样!如再有人听说此经,不惊奇,不恐怖,不害怕,应知此人,是相当稀罕的人。”“为什么呢?”“须菩提,您说第一波罗蜜,就是非第一波罗蜜,只是名为第一波罗蜜。须菩提,那忍辱波罗蜜,佛说也就是非忍辱波罗蜜,只是名为忍辱波罗蜜。”“原因何在?”“须菩提,比如当初我被歌利王割截身体一事,就是因为我当时已没有了我相,没有了他人相,没有了众生相和长寿者相。”“这又怎么说呢?”“我当时被歌利王一节节肢解时,倘若有自我的相状、他人的相状、众生的相状、长生不老者的相状,那就必定会生愤恨之情。须菩提,再回想过去,在五百年前我当忍辱仙人时,那时,我就无我相、人相、众生相、寿者相。因此,须菩提,菩萨应脱离所有的相,修成至高无上、大彻大悟的大智慧,不应执著于一切外相而生成心念,应生成无所挂念的心念。如心中惦念着什么,就为没有守护好心念。因此佛说菩萨心中不应该执著于表相的布施。须菩提,菩萨为有利于一切众生而不那样布施。佛说所有的相也即非相,一切众生也即非众生。须菩提,我是说真话的人,说实话的人,爱打比方的人,不说谎话的人,不说怪话的人。须菩提,佛所得之法,是无实也无虚之法。须菩提,倘若菩萨心中执著于佛法而来布施,就好比一个人走进了黑暗之处,就什么也看不见。倘若菩萨的心中不执著于佛法而来布施,就好比人有眼睛,明明亮亮像太阳朗照,能看清一切。须菩提,未来之时,若有善男善女,能受持、诵读这部经,他就将是佛。我就能凭佛的智慧,完全了解此人的修行,完全能看到他将来一定会修得无边无量的功德。”

 chí jīng gōng dé fēn dì shí wǔ

 持经功德分第十五

 xū pú tí·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

 须菩提·若有善男子善女人·

 chū rì fēn yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·

 初日分以恒河沙等身佈施·

 zhōng rì fēn fù yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·

 中日分复以恒河沙等身佈施·

 hòu rì fēn yì yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·

 后日分亦以恒河沙等身佈施·

 rú shì wú liàng bǎi qiān wàn yì jié·yǐ shēn bù shī

 如是无量百千万亿劫·以身佈施·

 ruò fù yǒu rén wén cǐ jīng diǎn·xìn xīn bù nì·qí fú shèng bǐ·

 若复有人闻此经典·信心不逆·其福胜彼·

 hé kuàng shū xiě shòu chí dú sòng·wèi rén jiě shuō·

 何况书写受持读诵·为人解说·

 xū pú tí·yǐ yào yán zhī·shì jīng yǒu bù kě sī yì·

 须菩提·以要言之·是经有不可思议·

 bùkě chēng liàng·wú biān gōng dé·rú lái wéi fā dà chéng zhě shuō·

 不可称量·无边功德·如来为发大乘者说·

 wéi fā zuì shàng chéng zhě shuō·

 为发最上乘者说·

 ruò yǒu rén néng shòu chí dú sòng·guǎng wèi rén shuō·

 若有人能受持读诵·广为人说·

 rú lái xī zhī shì rén·xī jiàn shì rén·

 如来悉知是人·悉见是人·

 jiē dé chéng jiù bù kě liàng·bù kě chēng·wú yǒu biān·

 皆得成就不可量·不可称·无有边·

 bù kě sī yì gōng dé·rú shì rén děng·

 不可思议功德·如是人等·

 jí wéi hè dān rú lái ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 即为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提·

 hé yǐ gù·xū pú tí·ruò yao xiǎo fǎ zhě·

 何以故·须菩提·若乐小法者·

 zhe wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·

 著我见·人见·众生见·寿者见·

 zé yú cǐ jīng·bù néng tīng shòu dú sòng·wèi rén jiě shuō·

则于此经·不能听受读诵·为人解说·

xū pú tí·zài zài chù chù·ruò yǒu cǐ jīng·

须菩提·在在处处·若有此经·

yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·suǒ yīng gōng yǎng·dāng zhī cǐ chǔ·

一切世间天人阿修罗·所应供养·当知此处·

zé wéi shì tǎ·jiē yīng gōng jìng·zuò lǐ wéi rào·

则为是塔·皆应恭敬·作礼围绕·

yǐ zhū huá xiāng·ér sàn qí chǔ·

以诸华香·而散其处·

“须菩提,假如有修五戒十善的男女,在早晨用恒河沙这么多的身命来作布施,中午又用恒河沙那么多的身体、性命来作布施,下午也一样,像这样用百千万亿劫那样长的时间,用身命来作布施;如还有一人,听见《金刚经》完全信奉不怀疑,那他的福德就超过前面那个布施的人。何况此人还抄写、受持、读诵、为他人解说经文。须菩提,概括地说,这部经有不可思议、不可估量、无边无际的功德。我是为立志修成大乘的人说这部经的。倘若有人能受持诵读此经,或对人讲说,我便能以天眼悉知此人、悉见此人能修成不可量、不可称、无有边、不可思议的功德。像这样的人,就可修成至高无上、大彻大悟的大智慧。”

“这是什么原因呢?”“须菩提,假设是喜欢小乘法之人,他执著于自我之心、他人之心、众人之心、寿者之心,那他就不能听受、诵读、为人解说此经。须菩提,无论在什么地方,假如有这部经,那么一切的天人、阿修罗全都应当供养此经。应该知道此处即是佛塔,都应该毕恭毕敬,环绕它顶礼膜拜,用种种香、种种花散在这个地方。”

néng jìng yè zhàng fēn dì shí liù

能净业障分第十六

fù cì xū pú tí·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·shòu chí dú sòng cǐ jīng·

复次须菩提·善男子善女人·受持读诵此经·

ruò wèi rén qīng jiàn·shì rén xiān shì zuì yè·yīng duò è dào·

若为人轻贱·是人先世罪业·应堕恶道·

yǐ jīn shì rén qīng jiàn gù·xiān shì zuì yè·zé wéi xiāo miè·

以今世人轻贱故·先世罪业·则为消灭·

dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·

当得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·

wǒ niàn guò qù wú liàng ā sēng qí jié·yú rán dēng fó qián·

我念过去无量阿僧祇劫·于然灯佛前·

dé zhí bā bǎi sì qiān wàn yì nà yóu tā zhū fó·

得值八百四千万亿那由他诸佛·

xī jiē gōng yǎng chéng shì·

悉皆供养承事·

wú kōng guò zhě·ruò fù yǒu rén·yú hòu mò shì·

无空过者·若复有人·于后末世·

néng shòu chí dú sòng cǐ jīng·suǒ dé gōng dé·

能受持读诵此经·所得功德·

 yú wǒ suǒ gōng yǎng zhū fó gōng dé·bǎi fēn bù jí yī·

 于我所供养诸佛功德·百分不及一·

 qiān wàn yì fēn·nǎi zhì suàn shù pì yù suǒ bù néng jí·

 千万亿分·乃至算数譬喻所不能及·

 xū pú tí·ruò shàn nán zǐ shàn nǚ rén·yú hòu mò shì·

 须菩提·若善男子善女人·于后末世·

 yǒu shòu chí dú sòng cǐ jīng·suǒ dé gōng dé·wǒ ruò jù shuō zhě·

 有受持读诵此经·所得功德·我若具说者·

 huò yǒu rén wén·xīn jé kuáng luàn·hú yí bù xìn·

 或有人闻·心即狂乱·狐疑不信·

 xū pú tí·dāng zhī shì jīng yì bù kě sī yì·guǒ bào yì bù kě sī yì·

 须菩提·当知是经义不可思议·果报亦不可思议·

“再说,须菩提,若有修五戒十善的善男善女,能够受持诵读此经,如还被别人轻视作贱,这就是由于前世做下了罪业,应该现世遭受恶报。因为现世被人轻视作贱,那么前世的罪业就抵消了,就可修成至高无上、大彻大悟大智慧。须菩提,我回忆过去也曾受过无数的劫,在然灯佛之前,我得逢过无数的佛,我全都恭敬地奉养,侍候,没有空过一佛。如果再有人在后世能够受持、诵读此经,所得功德,和我在前于三大阿僧祇供养八百四千万亿那由他那么多的佛的功德相比,还不及我的百分之一、千分之一、万分之一、亿分之一,甚至都不能用数字来譬喻。须菩提,倘若善男善女在后世能受持、读诵此经,那他的功德,如我说出有多大。也许有人听了,会心意狂乱,狐疑不信。须菩提,应当知道此《金刚经》的义理是不可思议的,受持、诵读此经所得的善报也是不可思议的。”

 jiu jìng wu wǒ fēn dì shí qi

 究竟无我分第十七

 ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

 尔时须菩提白佛言·世尊·善男子善女人·

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yún hé yīng zhù·

 发阿耨多罗三藐三菩提心·云何应住·

 yún hé xiáng fú qí xīn·fó gào xū pú tí·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

 云何降伏其心·佛告须菩提·善男子善女人·

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·dāng shēng rú shì xīn·

 发阿耨多罗三藐三菩提者·当生如是心·

 wǒ yīng miè dù yī qiē zhòng shēng·miè dù yī qiē zhòng shēng yǐ·

 我应灭度一切众生·灭度一切众生已·

 ér wú yǒu yī zhòng shēng shí miè dù zhě·hé yǐ gù·

 而无有一众生实灭度者·何以故·

 xū pú tí·ruò pú sà yǒu wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·

 须菩提·若菩萨有我相·人相·众生相·

 shòu zhě xiāng·zé fēi pú sà·suǒ yǐ zhě hé·xū pú tí·

 寿者相·则非菩萨·所以者何·须菩提·

 shí wú yǒu fǎ fā·ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·

 实无有法·发阿耨多罗三藐三菩提者·

 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yú rán dēng fó suǒ·

 须菩提·于意云何·如来于然灯佛所·

 yǒu fǎ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǒu·

 有法得阿耨多罗三藐三菩提不·

 fǒu yě·shì zūn·rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·

 不也·世尊·如我解佛所说义·

 fó yú rán dēng fó suǒ wú yǒu fǎ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 佛于然灯佛所无有法得阿耨多罗三藐三菩提·

 fó yán·rú shì rú shì·xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·

 佛言·如是如是·须菩提·实无有法·

 rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·

 如来得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·

 ruò yǒu fǎ·rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě·

 若有法·如来得阿耨多罗三藐三菩提者·

 rán dēng fó zé bù yǔ wǒ shòu jì·rǔ yú lái shìédāng dé zuò fó·

 然灯佛则不与我受记·汝于来世·当得作佛·

 hào shì jiā móu ní·yǐ shí wú yǒu fǎ·

 号释迦牟尼·以实无有法·

 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 得阿耨多罗三藐三菩提·

 shì gù rán dēng fó yǔ wǒ shòu jì·zuò shì yán·

 是故然灯佛与我受记·作是言·

 rǔ yú lái shì·dāng dé zuò fó·hào shì jiā móu ní·hé yǐ gù·

 汝于来世·当得作佛·号释迦牟尼·何以故·

 rú lái zhě·jí zhū fǎ rú yì·

 如来者·即诸法如义·

 ruò yǒu rén yán rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 若有人言·如来得阿耨多罗三藐三菩提·

 xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 须菩提·实无有法·佛得阿耨多罗三藐三菩提·

 xū pú tí·rú lái suǒ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 须菩提·如来所得阿耨多罗三藐三菩提·

 yú shì zhōng wú shí wú xū·shì gù rú lái shuō yī qiē fǎ·

 于是中无实无虚·是故如来说一切法·

 jiē shì fó fǎ·xū pú tí·suǒ yán yī qiē fǎ zhě·jí fēi yī qiē fǎ·

 皆是佛法·须菩提·所言一切法者·即非一切法·

 shì gù míng yī qiē fǎ·xū pú tí·pì rú rén shēn cháng dà·

 是故名一切法·须菩提·譬如人身长大·

 xū pú tí yán·shì zūn·rú lái shuō rén shēn cháng dà·

 须菩提言·世尊·如来说人身长大·

 jí wéi fēi dà shēn·shì míng dà shēn·xū pú tí·pú sà yì rú shì·

 即为非大身·是名大身·须菩提·菩萨亦如是·

 ruò zuò shì yán·wǒ dāng miè dù wú liàng zhòng shēng·

 若作是言·我当灭度无量众生·

 jí bù míng pú sà·hé yǐ gù·xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·míng wéi pú sà·

 即不名菩萨·何以故·须菩提·实无有法·名为菩萨·

 shìgù fó shuō yī qiē fǎ·wú wǒ·wú rén·wú zhòng shēng·wú shòu zhě·

 是故佛说一切法·无我·无人·无众生·无寿者·

 xū pú tí·ruò pú sà zuò shì yán·wǒ dāng zhuāng yán fó tǔ·

 须菩提·若菩萨作是言·我当庄严佛土·

 shì bù míng pú sà·hé yǐ gù·rú lái shuō zhuāng yán fó tǔ zhě·

 是不名菩萨·何以故·如来说庄严佛土者·

 jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán·xū pú tí·

 即非庄严·是名庄严·须菩提·

 ruò pú sà tōng dá wú wǒ fǎ zhě·rú lái shuō míng zhēn shi pú sà·

 若菩萨通达无我法者·如来说名真是菩萨·

此时,须菩提又问佛:“世尊,如有善男善女要想修成至高无上、大彻大悟大智慧,那么他们应该如何守住自己的心念?如何远离诸相的干扰而降伏其心呢”佛告诉须菩提:“善男善女发愿欲修成至高无上、大彻大悟大智慧,他应当生这种菩萨心:要灭度一切众生,即度脱一切众生,令其共成佛道。度完众生后,又认识实际上无一众生是自己灭度的。”

“为什么要这样呢?”“须菩提,如菩萨心中还有我相、人相、众生相、寿者相,那他就不是菩萨。”

“这是为什么呢?”“须菩提,本来就没有什么佛法能启发人的阿耨多罗三藐三菩提之心。须菩提,你意下如何?我在然灯佛处,我有法得阿耨多罗三藐三菩提心吗?”“没有,世尊。按照我意来解释佛所说的道理,佛在然灯佛处没有得到阿耨多罗三藐三菩提。”佛言:“正是如此,正是如此。须菩提,实际上根本就没有什么佛法能使人开启至高无上、大彻大悟大智慧的大门。须菩提,倘若我有得此法,那么佛就不会授记我,对我说:我寂灭后你将成为佛,佛号为释迦牟尼。”

“这是什么缘故呢?”“如来二字,就是一切诸法都无法可得的意思。假如有人说,如来得到阿耨多罗三藐三菩提了。须菩提,其实没有什么法能使佛开启至高无上、大彻大悟大智慧之门。须菩提,我所修成的至高无上、大彻大悟大智慧,其中其实既无实又无虚。所以我才说,一切法都是佛法。须菩提,我说一切法也即是非一切法,只是名叫一切法。须菩提,就好比说人的身材高大。”须菩提说:“世尊,您说人的身材高大,就是非高大,是叫做大身。”“须菩提,菩萨也是这样。如果菩萨这样说:我应当灭度无量众生,那他也就不是菩萨了。”

“为什么呢?”“须菩提,你要记住:实无有法,名为菩萨。因此佛说一切法都无我相、人相、众生相、寿者相。须菩提,倘若菩萨说这样的话:我应当庄严佛土,那他也就不叫菩萨。”

“这又为什么呢?”“我说庄严佛土,也就是非庄严,只是叫做庄严。须菩提,如菩萨能彻底解悟无自我相状的佛法,那我才称其为真菩萨。”

 yī tǐ tóng guān fēn dì shí bā

 一体同观分第十八

 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu ròu yǎn fǒu·

 须菩提·于意云何·如来有肉眼不·

 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu ròu yǎn·

 如是·世尊·如来有肉眼·

 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu tiān yǎn fǒu·

 须菩提·于意云何·如来有天眼不·

 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu tiān yǎn·

 如是·世尊·如来有天眼·

 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu huì yǎn fǒu·‘

 须菩提·于意云何·如来有慧眼不·

 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu huì yǎn·

 如是·世尊·如来有慧眼·

 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu fǎ yǎn fǒu·

 须菩提·于意云何·如来有法眼不·

 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu fǎ yǎn·

 如是·世尊·如来有法眼·

 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu fó yǎn fǒu·

 须菩提·于意云何·如来有佛眼不·

 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu fó yǎn·

 如是·世尊·如来有佛眼·

 xū pú tí·yú yì yún hé·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā·

 须菩提·于意云何·如恒河中所有沙·

 fó shuō shì shā fǒu·rú shì·shì zūn·rú lái shuō shì shā·

 佛说是沙不·如是·世尊·如来说是沙·

 xū pú tí·yú yì yún hé·rú yī héng hé zhōng suǒ yǒu shā·

 须菩提·于意云何·如一恒河中所有沙·

 yǒu rú shì shā děng héng hé·shì zhū héng hé suǒ yǒu shā shù·

 有如是沙等恒河·是诸恒河所有沙数·

 fó shì jiè rú shì·nìng wéi duō fǒu·shèn duō·shì zūn·

 佛世界如是·宁为多不·甚多·世尊·

 fó gào xū pú tí·ěr suǒ guó tǔ zhōng·suǒ yǒu zhòng shēng·

 佛告须菩提·尔所国土中·所有众生·

 ruò gàn zhǒng xīn·rú lái xī zhī·hé yǐ gù·rú lái shuō zhū xīn·

 若干种心·如来悉知·何以故·如来说诸心·

 jiē wéi fēi xīn·shì míng wéi xīn·suǒ yǐ zhě hé·xū pú tí·

 皆为非心·是名为心·所以者何·须菩提·

 guò qù xīn bù kě dé·xiàn zài xīn bù kě dé·wèi lái xīn bù kě dé·

 过去心不可得·现在心不可得·未来心不可得·

“须菩提,你想想,佛有肉眼吗?”“是的,世尊,佛有肉眼。”

“须菩提,你想想,佛有天眼吗?”“是的,世尊,佛有天眼。”

“须菩提,你想想,佛有慧眼吗?”“是的,世尊,佛有慧眼。”

“须菩提,你想想,佛有法眼吗?”“是的,世尊,佛有法眼。”

“须菩提,你想想,恒河中有许多沙粒,那我说这些沙粒是沙粒吗?”“是的,世尊,你说的是沙粒。”

“须菩提,你再想想,如果像恒河中的很多沙粒一样,大千世界中有像恒河沙粒那样多的恒河,如有像这多恒河中所有沙粒那样多的佛世界,你认为这佛世界是多还是不多?”“很多,世尊。”佛告诉须菩提:“这么多佛土中所有众生的各种心念,我都知道。”

“这是什么原因呢?”“我所说的各种心念,都是非心念,只不过叫做心念。”

“那您又是如何知道的呢?”“须菩提,过去了的心念已过去了,现在的又过去了,未来的还未来,也不可得。”

 fǎ jiè tōng huà fēn dì shí jiǔ

 法界通化分第十九

 xū pú tí·yú yì yún hé·

 须菩提·于意云何·

 ruò yǒu rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·

 若有人满三千大千世界七宝·

 yǐ yòng bù shī·shì rén yǐ shì yīn yuán·dé fú duō fǒu·

 以用佈施·是人以是因缘·得福多不·

 rú shì·shì zūn·cǐ rén yǐ shì yīn yuán·dé fú shèn duō xū pú tí·

 如是·世尊·此人以是因缘·得福甚多·须菩提·

 ruò fú dé yǒu shí·rú lái bù shuō dé fú dé duō·

 若福德有实·如来不说得福德多·

 yǐ fú dé wú gù·rú lái shuō dé fú dé duō·

 以福德无故·如来说得福德多·

“须菩提,我问你,倘若有人用装满三千大千世界的七宝用来布施,那么此人因为布施的因缘所修得的福德多不多?”“是很多,世尊。此人因布施的因缘所得的福德是很多。”“须菩提,假如福德有一个实体的话,如来便不可以说福德多了。因它没有实体,无可形容,如来才说他获得的福德多。”

 lí sè lí xiāng fēn dì èr shí

 离色离相分第二十

 xū pú tí·yú yì yún hé·fó kě yǐ jù zú sè shēn jiàn fǒu

 须菩提·于意云何·佛可以具足色身见不·

 fǒu yě·shì zūn·rú lái bù yīng yǐ jù zú sè shēn jiàn·hé yǐ gù·

 不也·世尊·如来不应以具足色身见·何以故·

 rú lái shuō jù zú sè shēn·jí fēi jù zú sè shēn·

 如来说具足色身·即非具足色身·

 shì míng jù zú sè shēn·

 是名具足色身·

 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái kě yǐ jù zú zhū xiāng jiàn fǒu·

 须菩提·于意云何·如来可以具足诸相见不·

 fǒu yě·shì zūn·rú lái bù yīng yǐ jù zú zhū xiāng jiàn·hé yǐ gù·

 不也·世尊·如来不应以具足诸相见·何以故·

 rú lái shuō zhū xiāng jù zú·jí fēi zhū xiāng jù zú·

 如来说诸相具足·即非具足·

 shì míng zhū xiāng jù zú·

 是名诸相具足·

“须菩提,你再想想,可以凭佛的圆满肉身来见到佛吗?”“不可以,世尊。不能以有相来见到如来。”

“为什么呢?”“因为如来所说的肉身,若依真谛来说即是非肉身,只是叫其肉身。”

“须菩提,你再想想,如来可凭各种完美的身相来认识吗?”“不可以,世尊。如来不应当凭各种完美身相来认识。”

“什么缘故?”“您所说的各种完美身相,即非具有各种完美身相,只不过是一个假名而已。”

fēi shuō suǒ shuō fēn dì èr shí yī

 非说所说分第二十一

 xū pú tí·rǔ wù wèi rú lái zuò shì niàn·

 须菩提·汝勿谓如来作是念·

 wǒ dāng yǒu suǒ shuō fa·mò zuò shì niàn·

 我当有所说法·莫作是念·

 hé yǐ gù ruò rén yán rú lái yǒu suǒ shuō fa jí wéi bàng fó·

 何以故·若人言如来有所说法·即为谤佛·

 bù néng jiě wǒ suǒ shuō gù·xū pú tí·shuō fa zhě·

 不能解我所说故·须菩提·说法者·

 wú fǎ kě shuō·shì míng shuō fa·

 无法可说·是名说法·

 ěr shí huì mìng xū pú tí bái fó yán·shì zūn·

 尔时慧命须菩提白佛言·世尊·

 pō yǒu zhòngshēng·yúwèi láishì·wénshuō shì fǎ·shēng xìn xīn fǒu·

 颇有众生·于未来世·闻说是法·生信心不·

 fó yán·xū pú tí·bǐ fēi zhòng shēng·fēi bù zhòng shēng·hé yǐ gù·

 佛言·须菩提·彼非众生·非不众生·何以故·

 xū pú tí·zhòng shēng zhòng shēng zhě·

 须菩提·众生众生者·

 rú lái shuō fēi zhòng shēng·shì míng zhòng shēng·

 如来说非众生·是名众生·

“须菩提,你不要以为佛有这样的念头:我应当有所说法。不要有这样的想法。”“那为什么呢?”“如有人说佛有所说法,那他就是在诽谤佛,就是不能理解佛法的缘故。须菩提,所谓说法,其实无法可说,只是说他在说法。”

这时,长老慧命须菩提问佛道:“世尊,可有这样的众生,在您寂灭后,听见此经,他还生不生信心呢?”佛说:“须菩提,那些众生,并非真正的众生,也非非众生。”“这是什么原因呢?”“须菩提,所谓众生,他之所以成为众生,也就是因为他们是非众生,只是叫他们为众生。”

 wú fǎ kě dé fēn dì èr shí èr

 无法可得分第二十二

 xū pú tí bái fóyán·shìzūn·fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 须菩提白佛言·世尊·佛得阿耨多罗三藐三菩提·

 wéi wú suǒ dé yē·fó yán·rú shì rú shì·xū pú tí·

 为无所得耶·佛言·如是如是·须菩提·

 wǒ yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·nǎi zhì wú yǒu shǎo fǎ kě dé·

 我于阿耨多罗三藐三菩提·乃至无有少法可得·

 shì míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 是名阿耨多罗三藐三菩提·

须菩提问佛说:“世尊,佛所得至高无上、大彻大悟大智慧,也就是什么也没得到吗?”佛回答道:“正是这样,正是这样!须菩提,我于阿耨多罗三藐三菩提,是无所得,(须菩提)一点法都没得到,只是说我成就了至高无上、大彻大悟大智慧。”

 jìng xīn xíng shàn fēn dì èr shí sān

 净心行善分第二十三

 fù cì xū pú tí·shì fǎ píng děng·wú yǒu gāo xià·

 复次须菩提·是法平等·无有高下·

 shì míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 是名阿耨多罗三藐三菩提·

 yǐ wú wǒ·wú rén·wú zhòng shēng·wú shòu zhě·xiū yī qiē shàn fǎ·

 以无我·无人·无众生·无寿者·修一切善法·

 zé dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·

 则得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·

 suǒ yán shàn fǎ zhě·rú lái shuō jí fēi shàn·fǎ shì míng shàn fǎ·

 所言善法者·如来说即非善法·是名善法·

“再说,须菩提,佛法讲平等,没有高下之分,因此称其至高无上、大彻大悟大智慧。用无我、无人、无众生、无寿者的心念,来修持一切善法,就能得到阿耨多罗三藐三菩提。须菩提,我们说的善法,也即非善法,只是称其为善法。”

 fú zhì wú bǐ fēn dì èr shí sì

 福智无比分第二十四

 xū pú tí·ruò sān qiān dà qiān shì jiè zhōng·

 须菩提·若三千大千世界中·

 suǒ yǒu zhū xū mí shān wáng·

 所有诸须弥山王·

 rú shì děng qī bǎo jù·yǒu rén chí yòng bù shī·

 如是等七宝聚·有人持用佈施·

 ruò rén yǐ cǐ bō rě bō luó mì jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·

 若人以此般若波罗蜜经·乃至四句偈等·

 shòu chí dú sòng·wéi tā rén shuō·yú qián fú dé·

 受持读诵·为他人说·于前福德·

 bǎi fēn bù jí yī·bǎi qiān wàn yì fēn·

 百分不及一·百千万亿分·

 nǎi zhì suàn shù pì yù suǒ bù néng jí·

 乃至算数譬喻所不能及·

“须菩提,假如三千大千世界中像所有的须弥山王这么多的七宝聚在一起,有人拿它用做布施。如有人对这部经,甚而至于只对四句偈说等,坚持接受,修持诵读,给他人讲解,那么前面作布施之人的福德,赶不上他的百分之一,百千万亿分之一,以至无法用数字来表达。”

 huà wú suǒ huà fēn dì èr shí wǔ

 化无所化分第二十五

 xū pú tí·yú yì yún hé·rǔ děng wù wèi rú lái zuò shì niàn·

 须菩提·于意云何·汝等勿谓如来作是念·

 wǒ dāng dù zhòng shēng·xū pú tí·mò zuò shì niàn·hé yǐ gù·

 我当度众生·须菩提·莫作是念·何以故·

 shí wú yǒu zhòng shēng rú lái dù zhě·

 实无有众生如来度者·

 ruò yǒu zhòng shēng rú lái dù zhě·

 若有众生如来度者·

 rú lái jí yǒu wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·xū pú tí·

 如来即有我人众生寿者·须菩提·

 rú lái shuō yǒu wǒ zhě·zé fēi yǒu wǒ·

 如来说有我者·即非有我·

 ér fán fū zhī rén yǐ wéi yǒu wǒ·xū pú tí·fán fū zhě·

 而凡夫之人以为有我·须菩提·凡夫者·

 rú lái shuō zé fēi fán fū·shì míng fán fū·

 如来说即非凡夫·是名凡夫·

“须菩提,你再想想,你们这些人不要说佛有这样的心念:我应当灭度众生。须菩提,不要有这样的想法。”“为什么呢?”“实际上并没有众生需要佛来灭度的。如说有,那么佛就有了自我、他人、众生、长寿者的相状。须菩提,佛说有我,即非有我,然而凡夫俗子却以为确实有我。须菩提,凡人,就是佛所说的非凡人,只不过名叫凡人。”

 fǎ shēn fēi xiāng fēn dì èr shí liù

 法身非相分第二十六

 xū pú tí·yú yì yún hé·kě yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái fǒu·

 须菩提·于意云何·可以三十二相观如来不·

 xū pú tí yán·rú shì rú shì·yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái·

 须菩提言·如是如是·以三十二相观如来·

 fó yán·xū pú tí·ruò yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái zhě·

 佛言·须菩提·若以三十二相观如来者·

 zhuǎn lún shèng wáng·jí shì rú lái·

 转轮圣王·即是如来·

 xū pú tí bái fó yán·shì zūn rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·

 须菩提白佛言·世尊如我解佛所说义·

 bù yīng yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái·

 不应以三十二相观如来·

 ěr shí shì zūn ér shuō jì yán·

 尔时世尊而说偈言·

 ruò yǐ sè jiàn wǒ yǐ yīn shēng qiú wǒ

 若以色见我 以音声求我

 shì rén xíng xié dào bù néng jiàn rú lái

 是人行邪道 不能见如来

“须菩提,你再想想,能凭佛的三十二身相来认识佛的本性吗?”须菩提答:“是的,是的,能够凭佛的三十二身相来认识佛。”佛说:“须菩提,如果凭佛的三十二身相就能认识佛的本性,那么转轮圣王也就是佛了。”须菩提对佛说道:“世尊,按我对您所说的意思来理解,不应该通过三十二相来认识佛。”此时,释迦牟尼佛说了四句偈语:

“若是以色来见我,以声音来求我,那些人是走了邪道,所以不能见如来。”

 wú duàn wú miè fēn dì èr shí qī

 无断无灭分第二十七

 xū pú tí·rǔ ruò zuò shì niàn·rú lái bù yǐ jù zú xiāng gù·

 须菩提·汝若作是念·如来不以具足相故·

 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·

 得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·

 mò zuò shì niàn·rú lái bù yǐ jù zú xiāng gù·

 莫作是念·如来不以具足相故·

 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·

 得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·

 rǔ ruò zuò shì niàn·fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·

 汝若作是念·发阿耨多罗三藐三菩提心者

 shuō zhū fǎ duàn miè·mò zuò shì niàn·hé yǐ gù·

 说诸法断灭·莫作是念·何以故·

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·

 发阿耨多罗三藐三菩提心者·

 yú fǎ bù shuō duàn miè xiāng·

 于法不说断灭相·

“须菩提,你如有这样的念头:佛不是因为具有圆满身相的缘故,而修得了阿耨多罗三藐三菩提。须菩提,不要有这样的念头:如来不是因具备了完美身相的缘故而修成至高无上、大彻大悟大智慧的。须菩提,如你有此心念:生成阿耨多罗三藐三菩提的人,认为一切法都是空的,那么须菩提,千万不要有这种想法。”

“那又为什么呢?”“因为生成至高无上、大彻大悟大智慧的人,是不能保持空的相状的。”

 bù shòu bù tān fēn dì èr shí bā

 不受不贪分第二十八

 xū pú tí·ruò pú sà yǐ mǎn héng hé shā děng shì jiè qī bǎo·

 须菩提·若菩萨以满恒河沙等世界七宝·

 chí yòng bù shī·ruò fù yǒu rén·zhī yī qiē fǎ·wú wǒ dé chéng yú rěn·

 持用佈施·若复有人·知一切法无我·得成于忍·

 cǐ pú sà·shèng qián pú sà·suǒ dé gōng dé·hé yǐ gù·

 此菩萨·胜前菩萨·所得功德·何以故·

 xū pú tí·yǐ zhū pú sà·bù shòu fú dé gù·

 须菩提·以诸菩萨·不受福德故·

 xū pú tí bái fó yán·shì zūn·yún hé pú sà bù shòu fú dé·

 须菩提白佛言·世尊·云何菩萨不受福德·

 xū pú tí·pú sà suǒ zuò fú dé·bù yīng tān zhe·

 须菩提·菩萨所作福德·不应贪著·

 shì gù shuō bù shòu fú dé·

 是故说不受福德·

“须菩提,假如菩萨用装满恒河的沙粒那么多的世界七宝用来布施;假如又有人懂得一切法都是无自我相状的,而得以生成无生法忍的境界。那么后者所得的功德要比前者的多。”

“这是什么原因呢?”“因为诸位菩萨都不接受福德。”须菩提对佛说:“世尊,为什么菩萨不受福德?”“须菩提,菩萨所作福徳就是要无形相,不执著,当然不应贪恋福德,所以说菩萨不受福德。”

 wēi yí jì jìng fēn dì èr shí jiǔ

 威仪寂静分第二十九

 xū pú tí·ruò yǒu rén yán·rú lái ruò lái ruò qù·ruò zuò ruò wò·

 须菩提·若有人言·如来若来若去·若坐若卧·

 shì rén bù jiě wǒ suǒ shuō yì·hé yǐ gù·

 是人不解我所说义·何以故·

 rú lái zhě·wú suǒ cóng lái·yì wú suǒ qù·gù míng rú lái·

 如来者·无所从来·亦无所去·故名如来·

“须菩提,假如有人说如来是时来时去,似坐似卧,那么此人肯定没有理解我所说的佛法的义理。”“为什么呢?”“因为如来没从哪个地方来,也没有到哪里去,所以名为如来。”

 yī hé lǐ xiāng fēn dì sān shí

 一合理相分第三十

 xū pú tí·ruò shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

 须菩提·若善男子善女人·

 yǐ sān qiān dà qiān shì jiè suì wéi wēi chén·

 以三千大千世界碎为微尘·

 yú yì yún hé·shì wēi chén zhòng·nìng wéi duō fǒu·

 于意云何·是微尘众·宁为多不·

 xū pú tíyán·shèn duō·shì zūn·hé yǐ gù·

 须菩提言·甚多·世尊·何以故·

 ruòshì wēi chén zhòng shí yǒu zhě·fó jǐ bùshuō shì wēi chén zhòng·

 若是微尘众实有者·佛即不说是微尘众·

 suǒ yǐ zhě hé·fó shuō wēi chén zhòng·jí fēi wēi chén zhòng·

 所以者何·佛说微尘众·即非微尘众·

 shì míng wēi chén zhòng·shì zūn·

 是名微尘众·世尊·

 rú lái suǒ shuō sān qiān dà qiān shì jiè·

 如来所说三千大千世界·

 jí fēi shìjiè·shì míng shìjiè·hé yǐ gù·ruò shì jiè shí yǒu zhě·

 即非世界·是名世界·何以故·若世界实有者·

 jí shì yī hé xiāng·rú lái shuō yī hé xiāng·jí fēi yī hé xiāng·

 即是一合相·如来说一合相·即非一合相·

 shì míng yī hé xiāng·xū pú tí·yī hé xiāng zhě·jí shì bù kě shuō·

 是名一合相·须菩提·一合相者·即是不可说·

 dàn fán fū zhī rén·tān zhe qí shì·

 但凡夫之人·贪著其事·

“须菩提,假如有善男善女把三千大千世界粉碎为微尘,你想一想,这么多的微尘,难道还不多吗?”须菩提回答说:“很多,世尊。”

“什么原因?”“如果真有那么多微尘,佛就不会说微尘多了。”

“那是什么道理呢?”“佛说微尘多,就是非微尘多,只是叫做微尘多,世尊。”“所以我说三千大千世界,也就是非世界,是称做世界。”

“这是为什么呢?”“如果真有世界的话,那么世界就不过是一个物质的集合体。我说的一个物质集合体,也即一个非物质集合体,只是叫做一个物质集合体。须菩提,所谓一个物质集合体的意思,是无法用言语理解的,可是凡人却硬要执著地去认识研究这个物质集合体。”

 zhī jiàn bù shēng fēn dì sān shí yī

 知见不生分第三十一

 xū pú tí·ruò rén yán·fó shuō wǒ jiàn·

 须菩提·若人言·佛说我见·

 rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·

 人见·众生见·寿者见·

 xū pú tí·yú yì yún hé·shì rén jiě wǒ suǒ shuō yì fǒu·

 须菩提·于意云何·是人解我所说义不·

 fǒu yě·shì zūn·shì rén bù jiě rú lái suǒ shuō yì·hé yǐ gù·

 不也·世尊·是人不解如来所说义·何以故·

 shì zūn shuō wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·

 世尊说我见·人见·众生见·寿者见·

 jí fēi wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·

 即非我见·人见·众生见·寿者见·

 shì míng wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·

 是名我见·人见·众生见·寿者见·

 xū pú tí·fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·

 须菩提·发阿耨多罗三藐三菩提心者·

 yú yī qiē fǎ·yīng rú shì zhī·rú shì jiàn·

 于一切法·应如是知·

 rú shì xìn jiě·bù shēng fǎ xiāng·

 如是见·如是信解·不生法相·

 xū pú tí·suǒ yán fǎ xiāng zhě·

 须菩提·所言法相者·

 rú lái shuō jí fēi fǎ xiāng·shì míng fǎ xiāng·

 如来说即非法相·是名法相·

“须菩提,假如有人说佛说过自我、他人、众生、寿者的道理。那么你想一想,此人理解了我所说的佛的义理了没有?”“没有,世尊。此人没有理解佛所说的义理。”

“为什么呢?”“因为世尊您所说的自我、他人、众生、寿者的道理,也即非自我、他人、众生、寿者的道理,所以叫做自我、他人、众生、寿者的道理。”“须菩提,想要生成至高无上、大彻大悟大智慧的人,对一切佛法,都应当如此去认识,去理解,即不执著于佛法的相状。须菩提,我所讲的佛法相状,也即非佛法相状,只是称做佛法相状。”

 yīng huà fēi zhēn fēn dì sān shí èr

 应化非真分第三十二

 xū pú tí·ruò yǒu rén yǐ mǎn wú liàng ā sēng qí shì jiè qī bǎo·

 须菩提·若有人以满无量阿僧祇世界七宝

 chí yòng bù shī·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·fā pú tí xīn zhě·

 持用佈施·若有善男子善女人·发菩提心者·

 chí yú cǐ jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·shòu chí dú sòng·

 持于此经·乃至四句偈等·受持读诵·

 wèi rén yǎn shuō·qí fú shèng bǐ·yún hé wèi rén yǎn shuō·

 为人演说·其福胜彼·云何为人演说·

 bù qǔ yú xiāng·rú rú bù dòng·hé yǐ gù·

 不取于相·如如不动·何以故·

 yī qiē yǒu wéi fǎ rú mèng huàn pào yǐng

 一切有为法 如梦幻泡影

 rú lù yì rú diàn yīng zuò rú shì guān

 如露亦如电 应作如是观

 fó shuō shì jīng yǐ·cháng lǎo xū pú tí·jí zhū bǐ qiū·bǐ qiū ní·

 佛说是经已·长老须菩提·及诸比丘·比丘尼·

 yōu pó sē·yōu pó yí·yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·

 优婆塞·优婆夷·一切世间天人阿修罗·

 wén fó suǒ shuō·jiē dà huān xǐ·xìn shòu fèng xíng·

 闻佛所说·皆大欢喜·信受奉行·

“须菩提,假如有人拿能装满无数的世界那么多的七宝来布施;假如有善男善女生成菩提心,对这部经,甚而至于只对其中的四句偈语等,受持、读诵、给人演说,后者所得的福德胜过前者。怎么说给他人演说呢?即要不执著于这部经的相状,就是观照般若。”“这又是为什么呢?”“一切有为法像什么呢?如梦幻泡影,又如那露水亦如雷电,应作这样看。”释迦牟尼佛到此说完了这部《金刚经》。长老须菩提、比丘、比丘尼和所有的优婆塞、优婆夷以及世上所有的天人、阿修罗,听罢此经,全都非常高兴,并且从此信仰、受持、遵守、修行这部经。

- END -

金刚经的作用

金刚经是佛经中影响非常广泛的一本经书之一,而且内容也是非常的通俗易懂,所以很多的佛弟子都在诵读修行。每本经书都 […]

《金刚经》高清视频有声播放_王菲诵读完整版

金刚经全文【完整版】

《金刚般若波罗蜜经》全文 第一品 法会因由分 如是我闻,一时,佛在舍卫国祗树给孤独园,与大比丘众千二百五十人俱 […]

金刚经注音版拼音及翻译

金刚经注音版拼音及翻译 fǎ huì yīn yóu fēn dì yī  法会因由分第一  rú sh […]

金刚经是哪个教派的著作

佛教。 《金刚经》,全称《金刚般若波罗蜜经》,是大乘佛教般若经的重要经典之一,于公元484年在古印度出版。它传 […]

慧律法师讲金刚经

各位善男信女,今天我要为大家讲解的是《金刚经》。《金刚经》是佛教经典中的一部,也是禅宗的主要经典之一。它以简明 […]

金刚经说什么

金刚经说什么 《金刚经》相传是释迦牟尼佛在祗树给孤独园为须菩提尊者而宣说的经典,南北朝时代的开善智藏大师持诵金 […]

金刚经全文及译文

 姚秦.三藏法师鸠摩罗什译 序:  山珍海味令我们饱,可是无量百千山珍海味不如一口空气,因为一口气不来便断 […]

南怀瑾金刚经

《金刚般若波罗蜜经》是大乘佛教的重要经典,以下经句更是其中精华,读通此经,即可开悟。(本文释义文字来自南怀瑾先 […]

金刚经的作用与功德

金刚经是佛经中影响非常广泛的一本经书之一,而且内容也是非常的通俗易懂,所以很多的佛弟子都在诵读修行,并且诵读金 […]

最标准的金刚经回向文

在学习金刚经时,不但要重视它的读诵,也要了解它的回向。金刚经的回向很重要,通过回向能让修来的功德不会消失,还能 […]